ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Τα Ι.Ε.Κ. ανήκουν στην «Μη τυπική εκπαίδευση» δηλαδή στην εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), η οποία τους παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη λήψη Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5.

Η φοίτηση στα ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. ρυθμίζονται από τον «Κανονισμό λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.» , βασικά σημεία του οποίου, σε θέματα φοίτησης των σπουδαστών, αναφέρονται παρακάτω.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)