ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όλα τα θέματα Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ. ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. 2944

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΚ» (ΦΕΚ1098 / τ. Β΄ / 30-4-2014)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Πιστοποίηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κατάλογος Ερωτήσεων ) κάθε ειδικότητας, τα οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενά της.

Τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) αναρτώνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον ιστότοπό του. (www.eoppep.gr)

Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους, ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο χρόνος της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους είναι τρεις (3) ώρες από τη διανομή των θεμάτων.

Τα θέματα επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση την ημέρα των εξετάσεων, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας (ερωτήσεις απλές, μέτριες και δύσκολες) και αποτελούνται από ερωτήσεις Γενικών γνώσεων(30%) και ερωτήσεις Ειδικών γνώσεων (70%).

Κάθε θέμα βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20)

Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2) και σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο βαθμό.

Ως «Επιτυχών» στο θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20)

Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου.

Η διάρκεια της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης ειδικότητας.

Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας, οι οποίοι καλύπτουν τα υπό εξέταση γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας. Κάθε Εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ».

Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ»

Ειδικές διατάξεις καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης των «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων ανάλογα με το είδος της πάθησής τους ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Απόφασης 2944 /ΦΕΚ 1098 τ. Β΄ / 30-4-2014 )

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες.

Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν , μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων, με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους αναρτώνται στα οικεία Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Ε.Π., στον οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε εξεταζόμενος.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους τη « Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 χορηγείται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ? ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων κάθε ειδικότητας καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνουν επαρκή δημοσιότητα.

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους.

Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
  2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου προσκομίζοντας ταυτόχρονα το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
  4. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

 

Τα εξέταστρα είναι:

    • Για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων:50,00 Ευρώ.
    • Για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων:50,00 Ευρώ.

 

Υποψήφιος που απέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, προκειμένου να επανεξεταστεί, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξέταστρου.

Τα εξέταστρα των Εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις.

Μόνον σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, ή σε περιπτώσεις στρατεύσιμων εξεταζομένων στους οποίους δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, δύναται να μεταφέρονται τα εξέταστρα σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτηση τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης και

σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.