Πρακτική άσκηση

Η κατάρτιση των αποφοίτων ΙΕΚ συμπληρώνεται προαιρετικά με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ώστε να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον που τους αναμένει, να αποκτήσουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και τέλος να αντιμετωπίσουν με μεγάλη ευχέρεια τις εξετάσεις πιστοποίησης που πρόκειται να συμμετάσχουν.


Δικαίωμα να κάνουν πρακτική άσκηση έχουν οι απόφοιτοι των δημοσίων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιωτικών ΙΕΚ, που δεν έχουν πιστοποιηθεί.


Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.


Κατά τη διάρκεια αυτή οι Καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται από το Ι.Ε.Κ. και ο εργοδότης  δεν καταβάλλει κανενός είδους εισφορές.


Κάθε απόφοιτος, που  θέλει να κάνει πρακτική άσκηση, υποβάλει :

Αίτηση στο πλησιέστερο Δημόσιο ΙΕΚ, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την  επιχείρηση που τον έχει  αποδεχθεί για πρακτική άσκηση.

 

Ταυτόχρονα καταθέτει :

Βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον ενδιαφερόμενο για  πρακτική άσκηση, διάρκειας ενός   εξαμήνου, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και τη λήξη της περιόδου, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της  επιχείρησης και το αντικείμενο  απασχόλησης του ενδιαφερόμενου αποφοίτου,καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης, από εκπρόσωπο του Ι.Ε.Κ. , σύμφωνα με τα οριζόμενα.

 

Ο Διευθυντής  του ΙΕΚ εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου αφού διαπιστώσει ότι ο καταρτιζόμενος θα απασχοληθεί σε θέματα της ειδικότητάς του μόνο, και επιπλέον ότι η επιχείρηση έχει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Φεβρουάριος   2011

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση